No menu items!

Türk Tarihi

Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti

Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya giren Türk boylarının burada kurdukları ilk Müslüman Türk devleti (1075-1308).Anadolu Selçuklu devletinin kurucusu Süleyman Şah'tır. Süleyman Şah, Selçuk Bey'in oğullarından Arslan Beyin torunu ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında Anadolu'ya taht kavgaları nedeniyle sürülmüş olan Kutalmış'ın...

Büyük Selçuklu Devleti

Selçuk Bey Büyük Selçuklu Devleti, 1037 yılında Ön Asya'da kurulan güçlü bir Türk Devletidir. Bu devletin kurucusu sayılan Selçuk Bey, Dukak (Dokak) adlı bir beyin oğludur. Dukak ise Oğuz devletinin subaşısı idi. Dukak'ın ölümünden sonra yerine oğlu Selçuk Subaşılığa gelmiş,cengaverliği...

Asya Hun Devleti

Büyük Hun İmparatorluğu. Orta Asya'da kurulan en eski Türk devleti (İ.Ö. 220- I.S. 216). Giriş Asya Hunları adı tarihte ilk kez M.Ö.318 yılında yapılan Kuzey Şansi savaşında geçer. Daha önceki tarihsel bilgiler sonradan yapılan araştırmalarla sağlanmıştır. Hunların Çin kaynaklarına girmeleri, Çin...

İskitler

İskitler, M.Ö.VII yüzyılda Orta Asya'dan göç ettikten sonra Avrupa ile Asya'nın batı kesiminde, Tuna ile Volga ırmakları arasındaki bölgede yaşamış Türk kavmidir. Yunan kaynaklarında "Skuthoi", İran kaynaklarında "Saka", Çin kaynaklarında "Sai", Asur kaynaklarında "Aşguzai" adı ile anılan bu kavim...

Tuğrul Bey

Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucusu, Türk hükümdar.Hayatının ilk dönemlerine ilişkin bilgiler yetersizdir. Mevcut kaynaklar değerlendirildiğinde 995 yılında Cend'de dünyaya geldiği düşünülmektedir. Selçuk Bey'in torunudur. Babası Mikail Bey'in savaşta şehit düşmesi nedeniyle dedesi Selçuk Bey tarafından yetiştirildi. Tuğrul ve Çağrı beyler,...

Alaeddin Keykubat

Anadolu Selçuklu Devleti'nin onuncu ve en kudretli hükümdarı. Doğumuna ve annesine ilişkin kaynaklarda herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak dönemin kaynakları dikkate alındığında Alaeddin Keykubad’ın 1190'da dünyaya geldiği tahmin edilmiştir. Babası I. Gıyaseddin Keyhüsrev, 1196 yılında tahttan indirildiğinde Alaeddin'in çocuk yaştaydı. Babasının...

Avarlar

Kökeni Orta Asya'ya dayanan bir halk. Türk Halkı. Avarlar Asya'da 3-6. yüzyıllar arasında, Doğu Avrupa'da ise 6-9. yüzyıllar arasında devlet kurdular. Onlara Avar adını Avrupalılar vermişti, fakat bu kavmi Çinliler "Juan-Juan" (Cücen), Yunanlılar ise "Aors" olarak biliyorlardı. Türklerde ise...

Tanrının Kırbacı: Atilla

Büyük Türk-Hun İmparatoru. Hun Devleti'nin kurucularından Muncuk'un oğlu olan Atilla 395 dolaylarında Tuna nehrinin kuzey kesiminde doğdu. O dönemde Hun İmparatorluğunun başında amcaları Uptaros ve Rua bulunuyordu. 434 yılında Abisi Bleda ile birlikte tahtı geçti ancak tüm yetkiler Atilla'daydı. Bleda'nın...

Mimar Sinan

HayatıMimar Sinan, 29 Mayıs 1490 günü Kayseri merkez kazasının kesi nahiyesinin Ağırnas köyünde doğdu. 22 yaşında, asker devşirmeyi öngören yeni bir uygulama ile İstanbul'a geldi. İstihkam subayı olarak yavaş, fakat muntazam bir şekilde yükseldi.II Bayezid'in ölümünde 22, Yavuz Sultan...

Ahilik

Ahilik Kavramı"Ahi" kelimesinin kökeni hakkında ileri sürülen iki görüş bulunmaktadır. Genel olarak Arapça “kardeşim” manasına gelen “ahi” kelimesine dayandığı söylense de eski Türkçe’de “cömert” anlamını taşıyan “akı” kelimesinden türetildiğini savunanlar da bulunmaktadır.Ahiliğin fikri altyapısı, İslam'ın ilk asırlarında ortaya çıkan...

Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...