No menu items!

İslam Tarihi

Taberi

İslam bilgini ve tarihçisi.HayatıTam adıyla Ebu Cafer Muhammed ibn Cerir et-Taberi. Fıkıh, hadis, tarih, dil, tefsir ve kıraat ilimlerinde otorite olmuş bir alimdir. Taberistan'ın Mul kentinde 838 yılı sonlarında dünyaya geldi. İlk tahsilini burada yaptı. Yedi yaşında hafız oldu,...

Tarık Bin Ziyad

İslam dünyasının en büyük komutanlarından biri, Endülüs fatihi.Berberi asılı olan Tarık bin Ziyad 670 yılında doğdu. Kabiliyeti sayesinde Emevilerin Kuzey Afrika valisi Musa bin Nusayr'ın seçkin komutanlarından biri oldu. Musa bin Nusayr tarafından savaşlardaki başarısı neticesinde çoğu Berberi...

Ehl-i Sünnet ile Diğer Mezhepler Arasındaki Farklılıklar

Sıfatlar ve Rü'yetullah Mutezileye göre Allah'a sıfat isnat edilmesi halinde, Allah'ın birliğine aykırı olan bir durum ortaya çıkmaktadır. Halbuki Ehl-i Sünnete göre Allah'ın zatı ile kaim ezeli sıfatları vardır. Sıfatların varlığı Allah'ın birliğine gölge düşürmez. Allah'ı tanıma ve bilme, ancak O'na izafe...

Müşebbihe

Batıl itikadi mezheplerden biridir. Müşebbihe kelimesi, "teşbih" yani "benzetme" kelimesinden türetilmiş, "benzetenler" manasına gelir. Allah'ı insanlara benzetmelerinden dolayı bu şekilde adlandırılmışlardır. Kur'an-ı Kerimde bulunan müteşabih ayetlerin bazılarında Allah'ın "el"inden, "yuz"ünden, "arş"ından ve "kürsü"sünden bahsedilmektedir. Ayetlerde geçen bu kelimelerin mutlak...

Cebriye Mezhebi ile İlgili Bilgiler

İtikadi olarak batıl mezhepler arasında gösterilen Cebriye, kader konusunda ortaya atılmış aşırı görüşü temsil eden fırkadır. Konunun ilk defa Cehm b. Safvan (ö.745) tarafından ortaya atıldığı bilinmektedir. Cebr sözlükte "zorlama" manasına gelir.Cebriye'nin görüşüne göre, insanın hiçbir iş yapma kudreti...

Mürcie Mezhebi Hakkında Bilgi

Nedir? Mürcie "irca" kelimesinden gelmektedir. İrca kelimesi sözlükte "sonraya bırakma, erteleme veya geciktirme" manalarına gelmektedir. Ayrıca "ümit verme” manasındaki “reca” sözcüğünden türediğine dair görüşler de mevcuttur. Terim olarak ise, büyük günah işleyenin durumunun kıyamet gününe ertelenmesi demektir. Bu görüşe göre...

Buhari

Hadis bilgini (D. 21 Temmuz 810, Buhara / Özbekistan - Ö. 31 Ağustos 869, Semerkant). Tam adı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail bin İbrahim bin el-Mugire bin Merdezbeh el’Cufi el-Buhari’dir. Buhara Valisi Yeman el-Cufi’nin aracılığıy­la Müslüman olmuştur. Babası İsmail,...

Ebu Hanife (İmam-ı Azam)

Fıkıh bilgini, Hanefi Mezhebi’nin kurucusu (D. 699, Küfe - Ö. 767, Bağdat). Asıl adı el- Numan b. Sa­bit b. El-Numan Zuta’dır. "Ebu Hanife" künyesi, “Batıldan Hakka koşanların babası” anlamındadır. İslam dünya­sının bilim merkezlerinden Küfe şeh­rinde (şimdi Irak sınırları içinde)...

Maturidi

Asıl adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhamed b. Mansur'dur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak onun 994 yılında Semerkand'da öldüğü hemen hemen kesindir. Semerkand yakınlarında Maturit veya Maturid adlı mahallede dünyaya gelmiştir. Doğduğu yere nispetle kendisine Maturidi denilir. Maturidi,...

Mevlana ve Mevlevilik

Mevlana Kimdir?Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan’ın 30 Eylül 1207 tarihinde Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden aldığı “sultan’l-ulema” lakabıyla tanınan Bahauddin Veled’dir. Bahaeddin Veled’in Kübreviyye tarikatının kurucusu olan Necmeddin-i Kübra’nın halifesi olduğu söylendiği gibi, Ahmed el-Gazzali’den gelen...

Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...