Mevlana ve Mevlevilik

0
Mevlana Kimdir?Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan’ın 30 Eylül 1207 tarihinde Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden...

Anglikanlar

0
Anglikanlık/Anglikanizm; Reform Hareketinden sonra, XVI. Yüzyılda, İngiltere'de ortaya çıkmış bir Hristiyan mezhebidir. Anglikanlık mezhebine mensup olanlara Anglikanlar denilmektedir.

Cizvitler

0
1534 yılında Paris'te Loyola'lı Ignas (Ignace de Loyola) tarafından kurulmuş, Roma Katolikliğine bağlı ve "İsa'nın Arkadaşları" adı ile bilinen bir Hristiyan tarikatıdır....

Yehova Şahitleri

0
Yehova Şahitleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında, ABD'de ortaya çıkan; mesihçi karakteri ve eskatolojik beklentileriyle tanınan senkretik bir dinsel akımdır. Yehova şahitleri 1830'lu...

Dürzilik

0
Şiiliğin İsmailiyye kolundan doğan Dürzilik, Fatımi halifelerinden el-Hakim Biemrillah'ın 'hulül' kaynağıyla kendini ilah, veziri Hamza ibn Ali'yi de imam tayin etmesi neticesinde...

Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik

0
Bektaşilik, adını Türk düşünürü Hacı Bektaşi Veli’ den alan, Anadolu’da XIII. Yüzyıl'da kurulan bir Türk tarikatının adıdır.

Batıniyye (Batınilik)

0
Vadiye girmek ve yürümek, içine nüfuz etmek, içini ve iç yüzünü bilmek, karnı büyük olmak, gizli olmak, malı çok olmak anlamlarındaki "b-t-n"...

Birinci Mehmed (Çelebi)

0
HayatıSultan Mehmed Çelebi, 1380 yılında Edirne’de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi Germiyanoğulları’ndan Devlet Hatun’dur. Padişahlığı süresince bizzat 24...

Ali Kuşçu

0
HayatıAsıl adı “Alaeddin Ali” olan Ali Kuşçu, Türkistan ve Maveraünnehir emiri Uluğ Bey’in doğancıbaşısı Muhammet el-Kuşçu’nun oğludur. Semerkant’ta...

Yıldırım Bayezid ( I. Bayezid )

0
HayatıBayezid 1360 yılında Edirne’de doğdu. Babası Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı Birinci Murad, annesi Gülçiçek Hatun’dur. Bursa kadısı Koca Mahmud ve Karamanlı...

Zerdüştlük / Mecusilik

0
İran dinleri içerisinde, tek tanrı inanışına yer vermesi bakımından en dikkat çekicisi Zerdüştlük’tür. Zerdüştlük adını kurucusu Zerdüşt’ten alır. İslami kaynaklarda Zerdüştilik veya...

Birinci Abdülhamid

0
Yirmi yedinci Osmanlı padişahı. Babası Üçüncü Ahmed, Annesi Rabia Şermi Sultan’dır. 20 Mart 1725 günü Topkapı Sarayı’nda doğan Birinci Abdülhamid, 21 Ocak...

Sihizm

0
Sihizm; XVI. Yüzyılda Hindistan’daki Hinduizm, kast sistemi ve brahman sınıfına tepki olarak ortaya çıkmış,  İslami motifli senkretik ve reformist bir dini harekettir....

Ali (r.a.)

0
İlk müslümanlardan Hz. Ali, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsüdür (656-661).Hicretten yaklaşık yirmi iki yıl önce (m. 600)...

Osman (r.a.)

0
İlk Müslümanlardan olan Hz. Osman (r.a.), Hulefâ-yi Râşidîn’in üçüncüsüdür. (644-656).Fil Vak‘ası’ndan altı yıl sonra Tâif’te doğdu. Mensup olduğu Emevi (Ümeyye)...

Ebu Bekir (r.a.)

0
Hz. Ebu Bekir, ilk müslümanlardan olup Hulefâ-yi Râşidîn’in birincisidir (632-634).Fil Vak‘ası’ndan üç yıl kadar sonra Mekke’de doğdu. Anne ve...

Kadıyanilik / Ahmedilik

0
19. yüzyıl Hint Coğrafyasının proto-tipi olarak değerlendirilen Kadıyanilik; Kadıyanlı Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan, merkezine İslam’daki bazı değerler, Hint dünyasına ait düşünceler...

Babilik ve Bahailik

0
Merkezine İslam’ı oturtan ancak diğer bazı dinlerden de faydalanan Eklektik bir dini veya "dinsi" harekettir. Takipçileri tarafından “Din” olduğu iddia edilen Babilik...