Babür Şah

0
Zahirüddin Muhammed Babür Mirza, 14 Şubat 1483’te Türkistan’ın Fergana ülkesinde doğdu. Büyük Timur’un 5. kuşaktan torunuydu. Babası Ömer-Şeyh Mirza, Fergana hükümdarı idi....

Kürşad Ayaklanması

0
Kürşad Ayaklanması Gerçek mi?Kürşad ayaklanmasına dair ilk bilgiler 717, 729, 801, 945, 1060 tarihli Çin kaynaklarında bulunmaktadır. Çin...

Buhari

0
Hadis bilgini (D. 21 Temmuz 810, Buhara / Özbekistan - Ö. 31 Ağustos 869, Semerkant). Tam adı Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail...

Ebu Hanife (İmam-ı Azam)

0
Fıkıh bilgini, Hanefi Mezhebi’nin kurucusu (D. 699, Küfe - Ö. 767, Bağdat). Asıl adı el- Numan b. Sa­bit b. El-Numan Zuta’dır. "Ebu...

Sultan Alparslan

0
Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı (D. 20 Ocak 1029 - Ö. 25 Ekim 1072). Horasan Meli­ki Çağrı Bey’in son eşinden doğan oğludur....

Selahaddin Eyyubi

0
Eyyubi hanedanının ku­rucusu ve ilk sultanı, haçlılara karşı mücadelesiyle tanınan İslam kahramanı (D. 1138, Tikrît -Ö. 4 Mart 1193, Şam). Tam adı...

Gazneli Mahmud

0
Gazneliler devleti hükümdarı, Hindistan Fatihi (D. 2 Kasım 971, Buhara - Ö 1030, Gazne). Tam adı Yemin el-Devlet Abdülkasım Mahmud ibn Sebük...

Yavuz Sultan Selim

0
Dokuzuncu Osmanlı padi­şahı ve şair (D. 10 Ekim 1470 , Amasya - Ö. 21/22 Eylül 1520, Çorlu / Tekirdağ).

Maturidi

0
Asıl adı Ebu Mansur Muhammed b. Muhamed b. Mansur'dur. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak onun 994 yılında Semerkand'da öldüğü hemen hemen...

Mevlana ve Mevlevilik

0
Mevlana Kimdir?Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan’ın 30 Eylül 1207 tarihinde Belh şehrinde dünyaya geldi. Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden...

Anglikanlar

0
Anglikanlık/Anglikanizm; Reform Hareketinden sonra, XVI. Yüzyılda, İngiltere'de ortaya çıkmış bir Hristiyan mezhebidir. Anglikanlık mezhebine mensup olanlara Anglikanlar denilmektedir.

Cizvitler

0
1534 yılında Paris'te Loyola'lı Ignas (Ignace de Loyola) tarafından kurulmuş, Roma Katolikliğine bağlı ve "İsa'nın Arkadaşları" adı ile bilinen bir Hristiyan tarikatıdır....

Yehova Şahitleri

0
Yehova Şahitleri, 19. yüzyılın ikinci yarısında, ABD'de ortaya çıkan; mesihçi karakteri ve eskatolojik beklentileriyle tanınan senkretik bir dinsel akımdır. Yehova şahitleri 1830'lu...

Dürzilik

0
Şiiliğin İsmailiyye kolundan doğan Dürzilik, Fatımi halifelerinden el-Hakim Biemrillah'ın 'hulül' kaynağıyla kendini ilah, veziri Hamza ibn Ali'yi de imam tayin etmesi neticesinde...

Hacı Bektaşi Veli ve Bektaşilik

0
Bektaşilik, adını Türk düşünürü Hacı Bektaşi Veli’ den alan, Anadolu’da XIII. Yüzyıl'da kurulan bir Türk tarikatının adıdır.

Batıniyye (Batınilik)

0
Vadiye girmek ve yürümek, içine nüfuz etmek, içini ve iç yüzünü bilmek, karnı büyük olmak, gizli olmak, malı çok olmak anlamlarındaki "b-t-n"...

Birinci Mehmed (Çelebi)

0
HayatıSultan Mehmed Çelebi, 1380 yılında Edirne’de doğdu. Babası Yıldırım Bayezid, annesi Germiyanoğulları’ndan Devlet Hatun’dur. Padişahlığı süresince bizzat 24...

Ali Kuşçu

0
HayatıAsıl adı “Alaeddin Ali” olan Ali Kuşçu, Türkistan ve Maveraünnehir emiri Uluğ Bey’in doğancıbaşısı Muhammet el-Kuşçu’nun oğludur. Semerkant’ta...