Tevrat

Sözlükte “kanun, talim ve şeriat” anlamına gelen Tevrat, ıstılahta, Yüce Allah’ın vahiy yoluyla Hz. Musa’ya, kavmine tebliğ etmesi için indirdiği kitabın adıdır. Kur’an-ı Kerim toplam 17 yerde bu kitaba atıfta bulunmakta, ancak onun Yahudiler tarafından tahrif edildiğini de bildirmektedir (Bakara, 2/75; Âl-i Imrân, 3/3, 48,50,56, 93; Mâide, 5/43, 44, 46, 66, 68, 110; A’râf, 7/157; Tevbe, 9/111; Fetih, 48/29; Sâf, 61/6; Cum’a, 62/5).

Yahudiler Tevrat’ın birbirinin tamamlayıcısı olduğuna inandıkları beş kitaptan oluştuğunu kabul etmektedirler. Bunlar; Tekvin, Huruç, Tevrat, Sayılar ve Tesniye’dir. Tarihî kayıtlara göre ilk kez Asur Kralı Buhtunnasr Kudüs’ü işgal edince Tevrat nüshalarını yakmıştır.
Yahudilere göre Azra isimli biri yüz sene sonra Tevrat’ı ezberinden tekrar yazmıştır. Bu nedenle Yahudiler Azra’yı da peygamber olarak kabul ederler. Bu zatın Kur’an’da zikrolunan Hz. Üzeyr olabileceğini düşünenler de vardır.

Yine Yahudi kaynaklarına göre Roma Kralı Artiokus da Filistin’i işgal ettikten sonra Tevrat nüshalarını ikinci kez yaktırmıştır. Böylece Tevrat’ın nasıl yazıldığı hususunda net bilgi yoktur. Ancak Müslümanlar, Allah’ın Hz. Musa’ya bir kitap verdiğine ve bunun Tevrat olduğuna inanırlar. Fakat o Tevrat’ın bugünkü Tevrat olmadığı da bir gerçektir.

Kaynakça

Doç. Dr. Fikret KARAMAN “Tevrat”. Dini Kavramlar Sözlüğü. ANKARA: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 3. Baskı. 2007