Sufi

Sözlükte “yün ve aba giyen” anlamına gelen sufi, tasavvufta, gönlü saf kişi, eren, ermiş, nefsinden fani, Hak ile baki; zahirde halk ile, batında Hak ile olan; nefsinde ölen Hak ile diri kalan demektir. Türkçe’de sofu kelimesi sufi anlamında kullanıldığı gibi mutaassıp, ham
ruhlu, dinin özünden habersiz, şekilci ve katı kişi, softa anlamında da kullanılmaktadır.