Sosyalizm

Üretim araçlarının kollektifleştirilmesi yoluyla sosyal sınıfları ortadan kaldırmayı, sosyal hayatta köklü değişiklikler yapmayı savunan ekonomik, sosyal ve politik düşünce akımı. Toplumculuk.

XIX. yy’da ortaya çıkan, eşitsizliğin ve adaletsizliğin pekiştirilmesi olarak yorumlanan liberalizmin yücelttiği bireyciliğe karşı çıkan sosyalizm, Marksist açıdan, komünist toplumun ilk evresidir ve özelliği üretim ve mübadele araçlarının kamuya ait olması, mal varlığının herkesin emeğine göre dağıtılmasıdır.

Marx ve Engels’in kendi öğretileri olan, tarihsel materyalizm temeline dayanan bilimsel sosyalizmin karşıtı saydıkları ve Ütopik sosyalizm diye nitelenen akımın başlıca temsilcileri arasında Saint-Simon, E. Cabet, C. Fourier, Proudhon ve R. Owen sayılabilir.