Akaid İlmi

Akaid “akide” kelimesinin çoğuludur. Akid ise sözlükte düğüm bağlamak, düğümlemek ve kesinlikle inanılan şey anlamlarına gelir. Buna göre, “İslam akaidi” İslam dininde kesinlikle inanılan hususlar manasına gelir ki bunlara “iman esasları” da denir. Buna göre iman esaslarını ihtiva eden ilme de “akaid ilmi” denir. Nitekim Seyyid Şerif Cürcani de “akaid”i tanımlarken “İslam dininin ameli değil, itikadi hükümlerini ihtiva eden ve bunlardan bahseden bir ilim” olarak ifade etmiştir (Ta’ifat).

Hangi devirde ve hangi metodla olursa olsun iman esaslarından bahseden ilim akaid ilmidir. Bu tür kitaplara da akaid kitapları denir. Fakat hususi manada akaid iman esaslarından kısa olarak bahseden bir ilim olmuştur. Akaid ilmi, Allah’ın varlığından, sıfatlarından, fiillerinden bahseden bir ilimdir. Her ne kadar nübüvvet ve ahiret ile ilgili konular da anlatılmakta ise de bunlar, ilahi fiillere racidir. Zira bütün itikadi meselelerin konusu Yüce Allah’tır. Akaid ilminin gayesi, taklitten kurtulmak, tahkiki iman derecesine ulaşmaktır.

Kaynakça

Doç. Dr. Fikret KARAMAN “Akaid İlmi”. Dini Kavramlar Sözlüğü. ANKARA: Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, 3. Baskı. 2007