Osmanlı Padişahları Döneminde Yaşanan Olayların Özeti

Duraklama Dönemi Osmanlı Padişahları

III. Mehmet (1595 – 1603)

 • 1596 Eğri Kalesi’nin alınışı ve Haçova Savaşı
 • 1601 Kanije Savaşı
 • 1601 İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3’e in­dirilmesi

I. Ahmed (1603 – 1617)

 • 1606 Avusturya ile Zitvatoruk Antlaşması, Batıda üstünlük kaybediliyor
 • 1611 İran’la Nasuh Paşa Antlaşması, Doğu’da üstünlük kaybediliyor

I. Mustafa (1617 – 1618)

 • 1617 İstanbul’da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii’nin inşası

II. Osman (Genç) (1618 – 1622)

 • 1618 İran ile Serav Antlaşması
 • 1621 II. Osman’ın Lehistan seferine çıkışı, Hotin seferi
 • 1622 II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı

IV. Murad (1623 – 1640)

 • 1629 Cizvitler tarafından, İstanbul’da “Saint Georges” Fran­sız okulu ile yine “St. Louis Dil Oğlanlar Mektebinin ku­rulması
 • 1634 İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
 • 1638 Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınışı
 • 1639 Osmanlı – İran arasında Kasr-ı Şirin Antlaşması, Bu­günkü İran sınırı

İbrahim (1640 – 1648)

 •  1645 Girit seferinin açılışı, Hanya’nın alınışı

IV. Mehmed (1648 – 1687)

 •  1656 Çınar Vak’ası
 •  1656 Köprülüler devrinin başlaması
 •  1663 Uyvar’ın Fethi
 •  1664 Vasvar Antlaşması
 •  1669 Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimi­yetine girişi
 •  1672 Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı, Podolya’nın fethi
 •  1672 Bucaş Antlaşması, Podolya ve Ukrayna’nın Osmanlı hakimiyetine girmesi.
 •  1673 Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3’e indi­rilmesi
 •  1681 Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper’in batı kıyısı Osmanlı egemenliğinde
 •  1682 Seyahatname’nin yazarı Evliya Çelebi’nin ölümü
 •  1683 II. Viyana Kuşatması

II. Süleyman (1687 – 1691)

 • 1687 Eğri Kalesi’nin düşüşü
 • 1687 Bir akçe itibarı değerli “mankur”un piyasaya çıkarılması
 • 1688 Belgrad’ın elden çıkışı
 • 1690 Kanije Kalesi’nin düşüşü
 • 1690 Belgrad’ın geri alınışı
 • 1690 Fransızların Mısır’da ödediği gümrük resminin %3 ola­rak tespiti

II. Ahmed (1691 – 1695)

 • 1691 Salankamen Savaşı

II. Mustafa (1695 – 1703)

 • 1697 Zenta Savaşı
 • 1699 Karlofça Antlaşması’nın imzalanması, Batıda ilk toprak kaybı
 • 1700 Ruslar’la İstanbul Antlaşması’nın imzalanması
 • 1703 Edirne Vak’ası