Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi (1299-1453)

Kuruluş Dönemi Padişahları

Osman Bey

Orhan Bey

I. Murat

⇒ I. Bayezit

⇒ II. Mehmet (Çelebi)

⇒ II. Murat

Kuruluş Dönemi Osmanlı-Haçlı Savaşları

⇒ 1364 Sırpsındığı

⇒ I. Kosova

⇒ Niğbolu

⇒ Varna

⇒ II. Kosova

Osman Bey Dönemi (1281-1324)

Bilecik, Karacahisar, Yarhisar, İnegöl fethedilmiştir.

⇒ Bilecik  merkez yapıldı.  Bilecik’te bulunan demir madeni işlenerek ordunun silah ihtiyacı karşılanmıştır.

⇒ 1302’de Koyunhisar (Bafeon) savaşı yapıldı.  (ilk Osmanlı- Bizans  Savaşı Koyunhisar Savaşı’dır)

⇒ Vergi toplanmaya başlandı.

⇒ İlk defa Kadı ataması yapıldı (İlk Osmanlı kadısı Dursun Fakih’tir)

⇒ ilk kez Subaşı ataması yapıldı.

Orhan Bey Dönemi (1324-1362)

⇒ 1326 yılında Bursa fethedilmiş ve başkent yapılmıştır.

⇒ Osmanlı ordusu Maltepe  (Palekanon) Savaşı’nda Bizans’ı yenmiştir (1329). Palekanon Savaşında Bizans merkez kuvvetlerine karşı ilk kez bir zafer elde edilmiştir. Bu savaşla İznik alındı ve başkent yapıldı.

⇒ Sultan unvanını kullanan ilk Padişah Orhan Bey’dir

⇒ İlk defa bir beyliğe son verildi (Karesioğulları).

⇒ İlk defa tersane açıldı (Karamürsel).

⇒ İlk defa bedesten açıldı (Bursa).

⇒ İlk saray yapıldı (Bey Sarayı).

⇒ İlk medrese açıldı (İznik Medresesi).

⇒ İlk müderris atandı ( Davud-u Kayseri).

⇒ İlk cami yapıldı (Hacı Özbek Cami).

⇒ İlk kez bir sultan gayrimüslim bir kadınla evlendi (Nilüfer Hatun).

⇒ İlk kez kul sistemi başladı (Gayrimüslimleri devlet görevine almak).

⇒ ilk kez bütçe hazırandı.

⇒ İlk kez Rumeli’ye geçildi (Çimpe Kalesi).

⇒ İlk kez gümüş para basıldı (akçe).

⇒ İlk defa ordu kuruldu (Yaya-Müsellim)

⇒ Divanı-ı Hümayun kuruldu.

⇒ Divana vezir ataması yapıldı (Alaaddin Paşa).

⇒ İlk kez iskan politikası uygulandı.

⇒ İlk kez tımar politikası uygulandı.

I. Murat (Hüdavendigar) Dönemi (1362-1389) (Hüdavendigar-Gazi Hünkar)

⇒ Sazlıdere  Savaşı ile Bizans ve Bulgar orduları mağlup edilerek Edirne fethedilerek başkent yapılmıştır.

⇒ Ahilerden Ankara’yı almıştır.

⇒ Germiyanoğullarının  toprakları çeyiz yoluyla, Hamitoğullarının toprakları ise parayla satın alınmıştır.

⇒ 1364’te ilk Osmanlı-Haçlı savaşı olan Sırpsındığı (I.Çirmen) ve 1371’de Sırpları II. Çirmen de mağlup etmiştir.

⇒ 1389  yılında büyük bir haçlı ordusuna karşı “I. Kosova Şavaşı” kazanıldı.  Savaş meydanında gezen I. Murat Miloş Obiliç adındaki bir Sırp tarafından öldürüldü.

⇒ ‘Top’ ilk defa bu savaşta kullanıldı.

⇒ Kazaskerlik, Defterdarlık ve Sadrazamlık kuruldu.

⇒ Enderun mektebi açıldı (Edirne).

⇒ Kapıkulu Ocağı kuruldu.

⇒ Yeniçeri, Topçu ve Acemioğulları birlikleri kuruldu.

⇒ Veraset sisteminde değişiklik yaptı.

⇒ Sistemli tımar ve İskan politikası uygulandı.

⇒ Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.

⇒ İlk veziriazam Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa’dır.

I.Bayezid (Yıldırım) Dönemi (1389-1402) “Sultanıiklimi-Rum”.

⇒ Bizans’ın korkulu rüyası “Sultanıiklimi-Rum”.

⇒ Anadoluda Türk siyasi birliğini geniş ölçüde sağlayan ilk Osmanlı Padişahıdır.

⇒ İlk defa Darüşşifa (hastane) açıldı. (Bursa)

⇒ Niğbolu Savaşı’nda (1396) Haçlılar yenilmiş ve Bizans Osmalıya vergi vermeyi kabul etmiştir.

⇒ Bu savaşın ardından halife “Sultanıiklimi-rum” ( Anadolu’nun Sultanı) unvanını vermiştir.

⇒ Savaş sırasında Karamanoğulları iki defa isyan etmiş tekrar itaat altına alınmıştır.

⇒ İstanbul’u ilk defa kuşatan Osmanlı Padişahıdır. (4 defa kuşatmıştır.)

⇒ İstanbul kuşatması sırasında I. Bayezıd doğudan gelen Timur’un saldırısına uğramıştır.

⇒ 1402 Ankara Savaşı’yla Osmanlı Ordusu Timur’un ordusuna yenilmiştir.

1402 Ankara Savaşı’nın nedenleri:

→ Anadolu’daki Beyliklerin Beylerinin ve Akkoyunluların Timur’u Anadolu’ya gelmesi konusunda kışkırtmaları

→ Timur’dan kaçan beylerin Osmanlı’ya sağınması.

→ Karşılıklı mektuplar

→ İkisininde Türk dünyasının lideri olmak istemesi

1402 Ankara Savaşı’nın sonuçları:

→ Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu, tekrar beylikler kuruldu.(Karesioğulları ve Kadı Eretna hariç)

→ İstanbul’un alınması gecikti.

→ Anadolu tahrip edildi, ilk defa bir Osmanlı Sultan’ı esir düştü.

→ Fetret Devri’ne girildi.(Fazıla-i Saltanat)

→ Mustafa Çelebi Timur tarafından Semerkant’a götürülmüştür.

I.MEHMET(ÇELEBİ) DÖNEMİ (1413-1421)

⇒ Ankara Savaşı’ndan sonra devlet otoritesini yeniden sağladığı için Çelebi Mehmet’e Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu denilmiştir.

⇒ Osmanlıdaki dini ve toplumsal nitelikli ilk ayaklanma olan “Şeyh Bedrettin İsyanı” bastırılmıştır.

⇒ İlk defa bir devletle Deniz Savaşı yapılmıştır ( Venedik-Çalgı Bey Savaşı).

⇒ İlk defa Surre alayları oluşturuldu.

⇒ “Düzmece Mustafa İsyanı” çıkmıştır (II.Murat döneminde tekrarlanmıştır, yakalanıp idam ettirilmiştir).

II.MURAT DÖNEMİ

⇒ Macarlarla kuruluş dönemi’nin en kötü anlaşması sayılan “Edirne Segeddin” antlaşması yapılmıştır. Antlaşmaya göre Macarlarla 10 yıl savaş yapılmayacaktı.

⇒ Düzmece Mustafa İsyanı’na kesin son verilmiştir.

⇒ İlk defa Yeniçeri İsyanı çıkmıştır( Buçuktepe İsyanı).

⇒ 1444’te Haçlılarla  Varna Savaşı yapılmıştır.

⇒ 1448’de ise Haçlılarla II. Kosova Savaşı yapıldı.

Kososva Savaşı’nın sonuçları:

→ Balkanlar kesin olarak Türk yurdu haline geldi.

→ Miryokefalon Savaşı sonucu benzerlik gösterir( Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur).

→ Türkler taarruza geçti, Avrupa ise savunmaya çekildi.(2. viyana’ya kadar)


KPSS Tarih notları için tıklayınız…