Öğrenme Stilleri Testi

Okul Başarısına Destek Vermek İçin “3 Öğrenme Stilini” İyi Bilmek Gerekir.

Toplamda 7 öğrenme stili var, evet, ama okul başarısını destekleyici etkinlikler bulmak adına bu öğrenme stillerini 3 kategori ile şekillendirebiliriz. Çocuklarınıza uygulayabileceğiniz bu öğrenme stilleri testi ile, önce hangi öğrenme stilinin daha baskın olduğuna karar vermelisiniz.

Kendinizi en iyi anlattığını düşündüğünüz aktivitelerden size uygun olanların yanına işaret koyunuz. Öğrenme stilleri testi doğru ya da yanlış cevabın olmadığı bir testtir. En fazla işaretlediğiniz bölüm sizin baskın öğrenme yönteminizi belirler.

A KATEGORİSİ

NO AKTİVİTE (X)
1 Biri bana ders verir gibi bir şeyler anlatırsa başka dünyalara dalarım  
2 Temiz ve düzenli bir sıraya sahip olmak isterim  
3 Sözel yönergeleri kullanamam, haritaya gereksinim duyarım  
4 Duyduğum ama görmediğim yönergelere dikkat ekmekte zorlanırım  
5 Resimli bulmaca çözmeyi severim  
6 Sessiz okumayı severim  
7 Sözcükleri hatasız yazarım  
8 Gördüklerimi iyi hatırlarım  
9 Olaylar ve/ya konular şematize edilirse daha iyi anlarım  
10 Konuşmacının ağzını izlerim  
11 Resimli roman okumayı severim  
12 Şarkı sözlerini hatırlamakta zorlanırım  
13 Okunmakta olan bir metnin kopyasını takip etmezsem anlamakta zorlanırım  
14 Sözel tariflerin tekrarlanmasını isterim  
15 Kendi kendime düşünüp, çalışarak öğrenmeyi severim  
16 Derslerde not tutmayı tercih ederim  
17 Boş zamanlarımda okumayı severim  
18 Başkalarının ne yaptığını gözlerim  
19 Radyo ve televizyonu yüksek sesle dinlerim  
20 Telefonda konuşmayı sevmem, yüz yüze konuşmayı tercih ederim  
  İşaretlenen madde toplamı  

B KATEGORİSİ

NO AKTİVİTE (X)
1 Kendi kendime konuşurum  
2 Bütün yanlışlarımı öğretmenin anlatarak düzeltmesini isterim  
3 Okurken parmağımla takip ederim  
4 Sınıfta arkadaşlarımla tartışarak ve sohbet ederek öğrenmeyi severim  
5 Okurken kağıda çok yaklaşırım  
6 Gözlerimi ellerime dayarım  
7 Daha iyi öğrenmek için müzik ve ritmi severim  
8 Sınıfta çok fazla konuşurum  
9 Boş zamanlarımda arkadaşlarımla konuşmayı ve şaka yapmayı severim  
10 Genellikle grafikler, sembol ve simgeler benim öğrenmemi kolaylaştırmaz  
11 Yüksek sesle okumayı severim  
12 Yazılı karikatürleri tercih ederim  
13 Hikaye, şiir ve/ya kitap kasetleri dinlemeyi severim  
14 Anlatmayı yazmaya tercih ederim  
15 Görsel ve sözcük hatırlama hafızam iyi değildir  
16 Kendi kendime çalışmaktansa öğretmeni dinleyerek öğrenmeyi tercih ederim  
17 Bir konu bana okunursu kendi okuduğumdan daha iyi anlarım  
18 Kopyalanacak bir şey olmadan kolay çizemem  
19 Haritalardan çok sözel tarifleri ve yönergeleri tercih ederim  
20 Sessizliğe dayanamam… ya ben ya da diğerlerinin konuşmasını isterim  
  İşaretlenen madde toplamı  

C KATEGORİSİ

NO AKTİVİTE (X)
1 Boş bir kağıda sütunlar çizmem istendiğinde kağıdı katlarım  
2 Ellerimi kullanabileceğim bir şeyler yapmaktan hoşlanırım  
3 Sandalyede otururken sallanırım ya da bacağımı sallarım  
4 Defterimin içini genellikle resimlerle, şekillerle süslerim, karalama yaparım  
5 Kalemimi elimde döndürürüm, masada tempo tutarım  
6 Öğretmenlerim asla çalışmadığımı düşünürler  
7 Öğretmenlerim sınıfta çok fazla hareket ettiğimi düşünürler  
8 Genellikle hiperaktif olduğum söylenir  
9 Çalışırken sık sık ara verir, başka şeyler yaparım  
10 Arkadaşlarıma el şakası yapmaya bayılırım  
11 Kapının üst çerçevesine asılarak odaya atlamak isterim  
12 Aktif olarak katıldığım etkinlikleri severim  
13 Bir şeyi görmek ya da duymak yetmez, dokunmak isterim  
14 Her şeye dokunmak isterim  
15 Objeleri biriktirmeyi severim  
16 Sınıfta tahta silmeyi, pencere ya da kapı açıp kapatmayı hep ben yapmak isterim  
17 Kürdanları, kibritleri küçük parçalara ayırırım  
18 Aletleri açar, içini söker, sonra yine bir araya getirmeye çalışırım  
19 Genellikle ellerimi kullanarak ve hızlı konuşurum  
20 Başkalarının sözünü sık sık keserim  
  İşaretlenen madde toplamı  

PUANLAMA

KATEGORİ PUAN
A KATEGORİSİ (Görsel Ağırlıklı Öğrenme Stili)  
B KATEGORİSİ (İşitsel Ağırlıklı Öğrenme Stili)  
C KATEGORİSİ (Dokunsal/Kinestetik Ağırlıklı Öğrenme Stili)  

Öğrenme stilleri testi uygulandıktan sonra, hangi kategorideki puan daha yüksekse o öğrenme stilinin daha baskın olduğunu anlayabiliriz.

Çocuklar genellikle 3 yoldan bilgi edinirler:

1. Görsel: Görerek ve okuyarak öğrenmeyi tercih ederler. Kendi kendine okuyarak öğrenirler. Renkli şeyleri, grafik ve haritaları tercih ederler.

2. İşitsel: İşiterek, dinleyerek ve tartışarak öğrenmeyi tercih ederler.

3. Kinestetik: Bazılarının aklında hareket enerjisi daha iyi kalır. Bunlar öğrenecekleri şeylerle fiziksel temas kurarak, yaparak öğrenirler. Kinestetik gezme, pantomim, vs.yi kapsar.

Görsel Öğrenciler (Gördüğüne İnananlar)

Doğal olduğu yerler İyi giyinir, ayrıntıları ve renkleri hatırlar, okumayı, yazmayı sever, insanların yüzünü hatırlar ama isimlerini unutur. Yazılarda görülen isimleri hatırlar, zihinsel (görsel) imgeler yaratır.
Problem çözme yolları Talimatları okur, problemleri listeler, düşünceleri düzenlerken grafiksel malzemeler kullanır, akış kartları kullanır, kağıt üzerinde grafiksel çalışmaları görür ve akılda canlandırır.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Görsel-yazılı testler, araştırma raporları, yazılı raporlar, grafiksel gösterimlerden yararlanır. Yazılı sınavlarda başarılıdır.
En iyi öğrenme yolları Not alarak, liste yaparak, öğrenilecek bilgileri okuyarak, bir gösteriyi izleyerek öğrenir. Kitaplardan, video filmlerinden ve basılı materyallerden yararlanır.
Okuma / çalışma özellikleri Eğlenmek veya dinlenmek için okur, uzun süre çalışamaz, çalışma sırasında sessiz ortam ister, hızlı okur, kelimelerin sesinden ziyade yazılı şeklini hatırlama.
Okuldaki güçlükleri Ne yapılacağını görmeden hareket etmekte zorlanır. Gürültülü ve hareketli çevrede çalışamaz. Ses akort edemez. Görsel resim ve malzeme olmadan öğretmeni dinleyemez, öğretmenin hoş olmayan görüntüsü ile ilgilenir. Sıkıcı ve düzensiz bir sınıfta çalışmak istemez, Konsantrasyonu bozan florasan ışığı altında çalışmaktan verim alamaz.
Genel değerlendirme Özel yaşamlarında genellikle düzenli olurlar. Karışıklık ve dağınıklıktan rahatsız olurlar. Dağınık bir masada çalışamazlar. Önce masayı kendilerine göre düzenlerler, daha sonra çalışmaya başlarlar. Kalem, silgi, kalemtıraş gibi araçlar için masada kendilerine göre yer belirlerler ve araç gereçlerini hep bu yerlerde tutarlar. Çantaları, dolapları her zaman düzenlidir. Yazmayı sevmeseler bile defterlerini düzenli ve itinalı kullanırlar. Düz anlatım denilen –okullarda dersi öğretmenin veya öğrencinin anlatması- yönteminden yeterince yararlanamazlar. Tam olarak anlaşılması için dersin görsem malzemelerle mutlaka desteklenmesi gerekir. Harita, poster, şema, grafik gibi görsel araçlardan kolay etkilenirler ve bu araçlardan öğrendiklerini kolay hatırlarlar. Öğrendikleri konuları gözlerinin önüne getirerek hatırlamaya çalışırlar.

İşitsel Öğrenciler (Konuşan Dinleyen Öğrenciler)

Doğal olduğu yerler Doğaçlama (spontan) konuşur, ayaküstü düşünür, karşılaştığı insanların yüzlerini unutur ama adlarını hatırlar, kelimelerle ve dille çalışır, hafif sesli ortamlardan hoşlanır.
Problem çözme yolları Tartışmalardan hoşlanır, seçenekler hakkında konuşur, bir durumda ne yapılacağını o durumu yaşayanlara sorar, hedefi sözle ifade eder, sözlü tekrarlar yapar.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Yazılılardan ziyade sözlülerde başarılı olur, projelerini sözlü olarak sunar, ne öğrendiğinin birileri tarafından sorulmasını ister. Şiir okumaktan, şarkı söylemekten hoşlanır.
En iyi öğrenme yolları Yüksek sesle anlatım, bir öğretmeni dinleme, küçük ve büyük grup tartışması yapma, çalışma yerinde fon olarak sessiz müzik dinleme ile daha iyi öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleri Diyalog ve oyunları okuma, karşılaştırma için içten ve dıştan seslendirme, okurken ne okuduğu hakkında kendi kendilerine ve başkalarına konuşma ve yeni kelimeleri seslendirmede başarılıdır.
Okuldaki güçlükleri Görsel öğrencilerden daha yavaş okur, uzun süre sessiz okuyamaz, okuduğu parçada resimleri umursamaz, okunması ve yazılması gereken zamana bağlı testlerde ayrıntıları görmede, sessizleştirilmiş ortamda yaşamada ve uzun süre sessiz kalmakta sıkıntı yaşar.
Genel değerlendirme Küçük yaşlarda kendi kendilerine konuşurlar. Ses ve müziğe duyarlıdırlar. Sohbet etmeyi, birileri ile çalışmayı severler. Genellikle ahenkli ve güzel konuşurlar. Yabancı dil öğreniminde (konuşma ve dinleme becerilerinde) başarılıdır. İlköğretim 1. ve 2. sınıflarında kendi kendilerine konuşmaları nedeni ile öğretmeni dinleyemezler. Bu özellikleri nedeni ile işittiklerini daha iyi anlamalarına rağmen bu şanslarını kaybederler. Göz ile okuma esnasında hiçbir şey anlamayabilirler o nedenle en azından kendi kulağının duyabileceği bir ses ile okumalarına izin verilmelidir. İşittiklerini daha iyi anlarlar. Daha çok konuşarak, tartışarak öğrenirler. Bilgi alırken dinlemeyi okumaya tercih ederler. Olay ve kavramları birinin anlatması ile daha iyi anlarlar. Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler. Hatırlamak istediklerini birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar. Kaydedilmiş daha iyi hatırlarlar.

Kinestetik Öğrenciler (Hareket Halinde Olanlar)

Doğal olduğu yerler Çeşitli spor ve danslarla uğraşmayı sever, yarışmalardan ve maceradan hoşlanır, zorluklara meydan okur. Koşma, sıçrama, atlama, yuvarlanma ve büyük motor kasları kullanmayı gerektiren eylemlerden hoşlanır.
Problem çözme yolları Harekete geçer daha sonra da sonuçlara bakarak plan yapar. Problemleri güç kullanarak (fiziksel olarak) çözmeye çalışır. Önemli ölçüde bedensel çaba gerektiren çözümler arar. Problemleri bireysel olarak veya çok küçük gruplarla çalışarak çözmeyi tercih eder. Deneme-yanılma ve keşfetme yoluyla öğrenir.
Değerlendirme ve test etme ihtiyacı Performansa dayalı ve proje yönelimli değerlendirmelerde başarılı olur. Öğrencinin öğrendiği şeyi sergileme veya gösterme eğilimi vardır. Bir şeyi anlatmaktan ziyade nasıl yapılacağını göstermeyi tercih eder.
En iyi öğrenme yolları Canlandırma, taklit yaparak, gezerek ve performansa dayalı öğrenmeyle iyi öğrenir. Küçük tartışma grupları ile öğrenir.
Okuma / çalışma özellikleri Eğlenmekten ziyade anlamak için okur, bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmek için okur. Kitapları, öğrendiği şeyleri, oyunları pratiğe döker. Kısa kitapları okumayı sever. Kısa dönemli çalışmalardan hoşlanır, parça parça çalışmaktan hoşlanır, yere uzanarak çalışmaktan hoşlanır.
Okuldaki güçlükleri Okunaklı el yazısına sahip değildir. Dışa dönük, rahattır. Uzun süre oturamaz. Kelimeleri doğru okuma ve kullanmada sıkıntı yaşar. Duyulan, görülen ve yapılan şeyleri hatırlamakta zorlanır. Fiziksel bir hareket olmaksızın duygularını açıklayamaz. Uzun süre herhangi bir eylemi devam ettiremez.
Genel değerlendirme Oldukça hareketli olurlar. Sınıfta yerlerinde duramazlar. Sürekli hareket halindedirler. Tahtayı silmek, pencereyi açmak, tebeşir getirmek, kapıyı örtmek hep onların görevi olsun isterler. Uzun müddet oturmaya zorlanırlarsa derste ne olup bittiğini anlamaz hale gelebilirler. Bu hareketlilik uygun işlere yönlendirilmezse genelde sınıfta problem çıkarırlar. Genellikle istenmeyen öğrenci haline gelirler. Tahta-tebeşir-anlatım ders işleme sisteminden en az yararlanırlar. Bu nedenlerden dolayı da yaramaz, tembel ya da zeki olmadıkları ileri sürülebilir. Dersin anlatılması veya görsel malzemelerle zenginleştirilmesi bu tür öğrencilere beklenildiği ölçülerde katkı sağlamaz. O nedenle sınıflarımızda ideal ders araçları olarak kabul edilen şema, harita, fotoğraf gibi görsel araçlar görsel öğrencilere göre kinestetik öğrenciler için daha az değer taşır. Anlatımdan da yararlanamazlar. Öğrenebilmeleri için mutlaka ellerini kullanabilecekleri, yaparak yaşayarak öğrenme dediğimiz yöntemlerin kullanılması gerekir. Sınıf yerine okul bahçesi ve ya laboratuarda dokunarak, ellerini kullanarak, olayların içinde yaşayarak en iyi öğrenirler. Çalışırken sık sık ara vermeye gereksinim duyabilirler. Sözcükleri ya da sözel bilgileri öğrenirken onları kuma yazması ya da kilden yapması gibi öğrenirken ellerini kullanabilmesi, ders çalışırken hareket edebilmesi öğrenmesini kolaylaştırabilir. Örneğin küçük çocuklar çarpım tablosunu öğrenirken ip atlayabilirler.

Öğrenme Stilleri İle ZekA Arasında Bir Bağlantı Yoktur!

Her insanın bu stillerden yalnız birine sahip olması gerekmez, ikisini hatta üçünü de elinde barındırabilir. Bazı kişilerde iki stil ağırlıklı olarak vardır. Bazı kişiler bu üç özellikten birini diğer ikisine göre daha çok iyi taşırlar. Tek tip öğrenme stiline sahip olan öğrenciler klasik okul sisteminde zorlanırlar. Özellikle kinestetik öğrenme stiline sahip olan çocukların daha çok zorlandığını görmekteyiz.

Dokunsal/kinestetik ağırlıklı öğrenciler mutlaka dersi ellerini kullanarak yapmak isterler. Oysaki öğrenci sınıfta oturmak, öğretmen de aktif olmak zorundadır. Bu öğrenciler arkadaşlarını rahatsız eder ve sınıfın düzenini bozarlar.

İşitsel ağırlıklı öğrencileri gözle okuma yapmak sıkıntıya düşürebilir, çünkü sesin işitilmesi öğrenmelerini kolaylaştırır, hatta bazı durumlarda öğrenmeleri için şarttır. O nedenle ilköğretimde öğrencileri alıştırmaya çalıştığımız gözle okuma çalışmaları bir sorun olabilir. Bu konuda işitsel öğrencilere evde yardımcı olunmalıdır.

Öğrenme stillerinin bilinmesi, tembel veya yaramaz olduğunu sandığımız pek çok öğrencinin sadece kendi stilinin bilinmediği ve dikkate alınmadığı için öğrenemediği veya istenmeyen şekilde davrandığı gerçeğinin anlaşılmasını da sağlayacaktır. Yani bir çocuk öğrenemiyorsa hemen dikkati dağınık, dikkati eksik, hiperaktif, sorunlu, tembel değildir. Önce onları tanımakla başlayalım!