Mezhep ve Fırka Nedir?

0
Nedir? Arapça “mezheb” kelimesi Türkçede gidilen yol manasına gelir. Terim olarak mezhep; önder veya yetkin kabul edilen bir alimin anlayış ve görüşlerinden teşekkül eden, itikadi...

Ehl-i Sünnet Nedir? | Selefiye, Eş’ariye ve Maturidiye

1
Ehl-i Sünnet Nedir? Hz. Peygamber ile O'nun ashabının inanç esaslarında takip ettikleri yolu benimseyenler manasına gelmek üzere, "Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat' veya kısaltılmış olarak "Ehl-i Sünnet"...

Akaid İlmi Nedir? | Konusu, Amacı ve Metodu

0
Akaidin Tanımı Akaid, akide kelimesinin çoğuludur. Akide, akd kökünden türemiştir. Akd ise düğümlemek, bağlamak anlamına gelir. Buna göre akide, bağlanılan, sağlam bir şekilde inanılan, düğüm...

“Kelam” İlmi Nedir?

0
Nedir? Kelam kelimesi lügatte "söz" manasına gelir. "Kelamullah" dendiği zaman "Allah'ın kelamı" yani Allah'ın sözü anlaşılır. Terim olarak kelam ilminin birçok tanımı yapılmıştır. Bunları başlıca...