No menu items!

İslam

Ehl-i Sünnet ile Diğer Mezhepler Arasındaki Farklılıklar

Sıfatlar ve Rü'yetullah Mutezileye göre Allah'a sıfat isnat edilmesi halinde, Allah'ın birliğine aykırı olan bir durum ortaya çıkmaktadır. Halbuki Ehl-i Sünnete göre Allah'ın zatı ile kaim ezeli sıfatları vardır. Sıfatların varlığı Allah'ın birliğine gölge düşürmez. Allah'ı tanıma ve bilme, ancak O'na izafe...

Müşebbihe

Batıl itikadi mezheplerden biridir. Müşebbihe kelimesi, "teşbih" yani "benzetme" kelimesinden türetilmiş, "benzetenler" manasına gelir. Allah'ı insanlara benzetmelerinden dolayı bu şekilde adlandırılmışlardır. Kur'an-ı Kerimde bulunan müteşabih ayetlerin bazılarında Allah'ın "el"inden, "yuz"ünden, "arş"ından ve "kürsü"sünden bahsedilmektedir. Ayetlerde geçen bu kelimelerin mutlak...

Cebriye Mezhebi ile İlgili Bilgiler

İtikadi olarak batıl mezhepler arasında gösterilen Cebriye, kader konusunda ortaya atılmış aşırı görüşü temsil eden fırkadır. Konunun ilk defa Cehm b. Safvan (ö.745) tarafından ortaya atıldığı bilinmektedir. Cebr sözlükte "zorlama" manasına gelir.Cebriye'nin görüşüne göre, insanın hiçbir iş yapma kudreti...

Hariciler (Haricilik) Nedir? | İbadiye ve Yezidilik

Nedir? Haricilerin tarih sahnesine ilk çıkışı Sıffin savaşı sonucunda baş vurulan "Hakem Olayı''na dayanır. Sıffin savaşı sonunda, Hz. Ali'nin hakemlere başvurmasını protesto eden bir grup, hükmün hakemlerce değil Allah tarafından verilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu şekilde oluşan gruba sonradan Hariciler...

Mürcie Mezhebi Hakkında Bilgi

Nedir? Mürcie "irca" kelimesinden gelmektedir. İrca kelimesi sözlükte "sonraya bırakma, erteleme veya geciktirme" manalarına gelmektedir. Ayrıca "ümit verme” manasındaki “reca” sözcüğünden türediğine dair görüşler de mevcuttur. Terim olarak ise, büyük günah işleyenin durumunun kıyamet gününe ertelenmesi demektir. Bu görüşe göre...

Mutezile Nedir? | İslam Dünyasında Yeri ve Esasları

Mutezile Nedir? Mutezile İslam düşünce tarihinin en önemli itikadi fırkalarından biridir. Önceleri Kaderiye adı altında tanınan bu grup zaman içinde sistematik bir ekole dönüşerek, Mutezile dediğimiz fırkayı oluşturmuştur.Mutezile ekolünün kurucusu Vasıl b. Ata (0.748) olarak kabul edilir. Mutezilenin doğuşu birçok...

Şia (Şiilik) Nedir?

Nedir? Şia kelimesi sözlükte “taraftar, arkadaş, yardımcı, fırka" gibi manalara gelmektedir. Kelime Kur'an-ı Kerim’de "fırka, bölük" manasında kullanılmıştır. Terim olarak Şia, Hz. Peygamberin vefatından sonra sadece Hz. Ali ve onun soyundan gelenleri halifelik (imamet) için uygun gören, onu nass ve...

Mezhep ve Fırka Nedir?

Nedir? Arapça “mezheb” kelimesi Türkçede gidilen yol manasına gelir. Terim olarak mezhep; önder veya yetkin kabul edilen bir alimin anlayış ve görüşlerinden teşekkül eden, itikadi veya fıkhi sistem demektir. Maturidi veya Eş'ari mezhepleri gibi.Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur. Mezhep...

Ehl-i Sünnet Nedir? | Selefiye, Eş’ariye ve Maturidiye

Ehl-i Sünnet Nedir? Hz. Peygamber ile O'nun ashabının inanç esaslarında takip ettikleri yolu benimseyenler manasına gelmek üzere, "Ehl-i Sünnet Ve'l-Cemaat' veya kısaltılmış olarak "Ehl-i Sünnet" tabiri kullanılmıştır. Bu manada olmak üzere, bazen "Ehl-i Hak" tabiri de kullanılmıştır.Ehl-i Sünnet bugün bile,...

Akaid İlmi Nedir? | Konusu, Amacı ve Metodu

Akaidin Tanımı Akaid, akide kelimesinin çoğuludur. Akide, akd kökünden türemiştir. Akd ise düğümlemek, bağlamak anlamına gelir. Buna göre akide, bağlanılan, sağlam bir şekilde inanılan, düğüm atmışcasına kesinlikle gönülden kabul edilen şey anlamını taşır. İtikad kelimesi de akd kökünden türemiş olup...

Yeni İçerikler

Kayısı Kurutma ve Kükürtleme İşlemleri

Bilinçli bir tüketici olmak adına keyifle okuyacağınız yazı... En çok tüketilen kuru meyvelerden olan kayısı hakkında birçok şeyi okuyunca keşfedeceksiniz. Yazı dizisinin ikinci bölümüyle sizi baş başa bırakıyoruz...