Melamilik Üzerine – 2

Melamilik / Melametilik / Melametiye Melamilik; Türkistan, Maveraünnehr[1] ve çevresiyle Nişabur[2]’da gelişen, Mevlevilik, Bayramilik ve Kübrevilik gibi büyük tarikatların ortaya

Devam