Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi

Anadolu da Kurulan İlk Beylikler

Saltuklular(1072-1202)

 • Pasinler,Erzurum,Bayburt,Kars,Artvin çevresinde kuruldu.
 • Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliğidir.
 • Haçlılarla mücadele etmişlerdir.
 • Eserleri:

  • Mama Hatun Türbesi
  • Tepsi Minaresi
  • Üç Kümbetler
  • Kale Cami

Mengücekliler(1080-1228)

 • Erzincan, Kemah ve Divriği çevresinde kuruldu.
 • Anadolu’nun Türkleşmesinde etkilidirler.
 • Eserleri:

  • Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
  • Sultan Melik Kümbeti

Danişmentliler(1080-1178)

 • Sivas, Tokat, Kayseri, Malatya ve çevresinde kuruldu.
 • Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
 • Ermeniler ve Bizans İmparatorluğuna karşı savaşmışlardır.
 • Eserleri:

  • En önemli edebi eserleri Danişmentname’dir.
  • Kayseri Ulu Cami
  • Çukur Medrese
  • Yağıbasan Medresesi ( Anadolu’nun bilinen en eski medresesi)

Artuklular(1102-1409)

 • Mardin, Batman, Diyarbakır ve Hasankeyf ve çevresinde kuruldu.
 • Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
 • En önemli bilim adamı El Cezeri’dir.
 • Eserleri
  • Savanın Medresesi
  • Hatuniye Medresesi
  • Necmeddin Külliyesi
  • Malabadi Köprüsü
  • Hasankeyf Köprüsü
  • Koçhisar Cami
  • Müsreviye Medresesi
  • Hüsamiye Medresesi          

Çaka Beyliği(1081-1093)

 • İzmir ve çevresinde kuruldu.
 • Çaka Bey ilk Türk denizcisidir.
 • Çaka Beyliğinin kuruluşu (1081) Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş yılı kabul edilir.

Anadolu Selçuklu Devleti (1077 – 1308)

 • Devletin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’tır.
 • Devletin ilk merkezi İznik’tir.
 • I. Kılıçarslan Dönemi
  • Çaka Beyliği’ne son verilmiştir.
  • Birinci Haçlı Seferleri sonucunda İznik’i Bizans’a bırakıp devletin merkezini Konya’ya taşımıştır.
 • Mesut Dönemi
  • İlk Anadolu Selçuklu parası (sikke) bastırılmıştır.
  • 2. haçlı seferlerine başarılı bir şekilde karşı konulmuştur.
 • II. Kılıçarslan

  • 1176 yılında Bizans ile Miryokefalon (Kumdanlı-Yurttutan) savaşı yapılmıştır. Bu savaşın sonunda Bizans’ı mağlup eden Türkler Anadolu kesin yurt edinmişlerdir.
  • Bizans’ın Anadalu’yu geri alma ümidi sona ermiştir.
 • Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi
  • Antalya bu dönemde alınmıştır.
  • Donanma kurulmuş ve denizcilik faaliyetleri başlamıştır.
 • İzzettin Keykavus Dönemi

  • Sinop fethedilmiş ve önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.
 • Alaaddin Keykubat Dönemi
  • Anadolu Selçuklu Devleti’nin en parlak dönemidir.
  • Mengüceklilere son verilmiştir.
  • Harzemşahlarla ‘Yassıçemen’(yassıçimen) Savaşı (1230) yapılmış ve bu savaş kazanılmıştır.
  • Harzemşahların yenilmesiyle Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasındaki tampon bölge ortadan kalkmış ve Moğollarla sınırdaş olunmuştur.
  • Suğdak limanı alınmıştır.
  • Alanya(alaiye) alınarak burada bir tersane açılmıştır.
 • Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi

  • Baba İshak Ayaklanması(babailer İsyanı) -(Türk tarihinde çıkan ilk dini nitelikli isyan)
  • 1243 yılında Moğollarla yapılan Kösedağ Savaşı kaybedilmiştir.
  • Kösedağ Savaşı’nın Sonuçları:

   • Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
   • Anadolu Selçuklu Devleti İlhanlılara bağlı hale gelmiştir.
   • Anadolu’da Türk nüfusu arttı.
   • Anadolu tahrip oldu.

Anadolu’da kurulan diğer Devletler

 1. Eretna Devleti
 2. Kadı Burhaneddin Devleti
 3. Karakoyunlular
 4. Akkoyunlular

Kösedağ Savaşı’ndan Sonra Kurulan İkinci Türk Beylikleri

 • Osmanoğulları :

  • Söğüt/Domaniç’te kuruldu.
  • Üç kıtaya yayılan büyük bir imparatorluk haline gelmişlerdir.
  • Kurucusu Osman Bey’dir
 • Karamanoğulları

  • Osmanlıyı en çok uğraştıran Beyliktir.
  • Karaman/Konya civarında kuruldu.
  • Anadolu Selçuklu Devleti’nin varisçisi olduklarını ileri sürmüşleridir.
  • Karamanoğlu Mehmet Bey Türkçe’yi resmi dil olarak kullandı.
 • Karesioğulları

  • Balıkkesir/Çanakkale civarında kuruldu.
  • Osmanlıya katılan ilk beyliktir.
  • Osmanlı Devletinde denizcilik bu beyliğin alınmasıyla başlamıştır.
 • Dulkadiroğulları

  • Maraş civarında kuruldu.
  • Osmanlıya katılan son devlettir.
 • Hamitoğulları

  • İsparta(eğridir) Antalya civarında kuruldu.
  • Osmanlıya para yolu ile katıldı.
 • Germiyanoğulları

  • Kütahya civarında kuruldu.
  • Osmalı’ya çeyiz yolu ile katıldı.
 • Aydınoğulları

  • Aydın civarında kuruldu.
  • Venediğe Türk tarihinde ilk kapitülasyon veren beyliktir.
 • Menteşoğulları

  • Muğla civarında kuruldu.
  • Batı Anadolu da Türkler etkili oldular.
  • Rodosu elinde tuttu.
 • Candaroğulları(İsfendiyeroğulları)

  • Sinop/Samsun/ Kastamonu
 • Kadı Eretna

  • Sivas civarında kuruldu.
 • Saruhanoğulları

  • Manisa civarında kuruldu.
 • Ramazanoğulları

  • Adana ve çevresinde kuruldu.

Anadolu Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

 • Devlet Yönetimi

  • Hükümdar

   • Sultan
   • Keykubat
   • Rükneddin
   • Sultan-ı galip
   • İzeddin
   • Alaaddin
   • Gıyaseddin
   • Keyhüsrev

Not: KEYkavus

          KEYhüsrev

          KEYkubat       ( KEY sultan demektir.)

 • Hükümet

  • Divanı-ı Ala:  Devlet meselelerinin görüşüldüğü yerdir.
  • Niyabet-i Saltanat:  Hükümdar başkentte olmadığı zamanlarda ona vekalet ederdi.
  • Divan-ı Tuğra:  Devletin her türlü yazışmalarından sorumluydu. Tuğra çeken kişilere tuğrai veya münşi denir.
  • Divan-ı arz:  Devletin asker ihtiyacını karşılayan divandır. divanın başkanı ariz ya da emir-i ariz.
  • Divanı-ı İstifa:  Devletin gelir gider hesaplarına bakan divandır. Başkanı müstevfi.
  • Divan-ı Pervane:  Arazi defterlerinde tutulan has ve iktaların düzenlenmesinden sorumluydu. Başkanı Pervaneci.
  • Divanı-ı Berid:  Posta teşkilatıdır.
  • Meliküs Sevahil: Deniz Kuvvetleri Komutanı. (osm. karşılığı Kaptan-ı Derya)
  • Şurta:  Jandarma.
 • Anadolu Selçuklularında bazı saray görevlileri

  • Üstad-ı Saray:  Şehzade hocası
  • Hace-i Saray:  Hadım ağası
  • Emir-i Mahfil:  Protokol görevlisi
 • İlim İnsanları

  • Mevlana Celaleddin Rumi:  Kebir, Mesnevi
  • Hacı Bektaş Veli:  Makalat
  • Yunus Emre: Divan, Risaletü’n -Nushiyye
  • Aşık Paşa:  Garibname
  • Muhyiddin Arabi: Vahdet-i Vücud görüşünü savunmuştur. Yavuz Sultan Selim mezarını bulup yaptırmıştır.
  • Hacı Paşa: Anadolu’nun İbn-i Sinası’dır.
  • Ravendi: Selçuklu Tarihini yazmıştır.(1. Gıyaseddin Keyhüsrev’e sunar)
  • Caca Bey
  • Ahmet Gülşehri: Mantıku’t-Tayr
  • Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi
  • Germiyanlı Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid
  • Sadrettin Konevi
  • İbn-i Bibi: El Evamirü’l Alaiye
  • Ahmet Fakih: Çarhname
  • Sultan Veled: İbtidaname, Rebabname, İntihaname, Maarif
 • Hukuk

  • Şeri hukuk:

   • Evlenme,boşanma,miras,nafaka ve vakıflarla ilgili davalara bakar.
   • Mahkemelerin başında kadı bulunurdu.
   • Kadıların başıkadıü’lkudat.
  • Örfi Hukuk:

   • Şeri mahkemelerin görevi dışında kalan davalara bakarlar.
   • Başkanı Emir-i Dad.
 • Ordu

  • Hassa Askerleri:
   • Hükümdara bağlı olan bu askerler, değişik milletlerden küçük yaşlarda satın alınan veya toplanan çocuklardan meydana gelirdi. Bunlar Gulamhane denilen ocaklarda yetiştirilirdi.
  • Dirlik Askerleri:
   • Kendilerine maaş yerine ikta verilen atlı askerlerdir.
  • Bağlı Devlet ve Beylik Askerleri:
   • Anadolu Selçuklularına bağlı olan devlet ve beyliklerin gönderdikleri askerlerdi.
  • Türkmen Beylikleri:
   • Sınır boylarında savaşa hazır durumda bulunan kuvvetlerdi.
  • Ücretli Askerler:
   • Anadolu Selçuklu Devleti’nin Rum, Frank ve Ruslardan oluşan kuvvetleriydi.
  • Gönüllüler:
   • Genellikle savaş bölgelerine yakın sınır boylarından orduya katılan kuvvetlerdi. Ordu komutanına Emir’ül Ümera denirdi.
  • Donanma:
   • Anadolu Selçukluları, üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu’da denizcilik faaliyetlerine önem vermişlerdir.
   • Donanma komutanlarına Melik’üssevahil (Sahiler Meliki) veya Reis’ül Bahr (Deniz Reisi) denirdi.
 • Ekonomi

  • Ahilik

   • Ahi Evran tarafından kurulmuştur.
   • Ahiliğin amacı ve felsefesi Ahi  Evran’ın Letaf-i Hikmet kitabından öğrenilir.
   • Gayrimüslimler giremez.
   • Girit ve Hansa teşkilatlarına Müslümanlar giremez.
   • Esnafların başındakilere Şeyh veya Pir adı verilir.
   • Esnaflar ‘Ahitname’ ye uymak zorundadırlar.
   • İhtiyaca göre mal üretimi yapılır.
   • Mesleki eğitim verilir, sonra icazetname(diploma) verilir.
   • Esnaflar arasında dayanışmayı arttırır.
   • Orta sandıkta para toplanır ve bunlar yeni dükkan alacaklara verilir.
   • Gerektiğinde Cihata vakfedilir.
   • Fatma Bacı (Anadolu Kadınları-Bacıyan-ı Rum)
  • Tarım ve Hayvancılık

   • Köylerde yaşayan Türkmenler tarım ve hayvancılıkla uğraşarak ekonomiyi canlandırmışlardır.
  • Sanayi ve Madencilik

   • Kağıt imalatı ve çinicilik sanatında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
  • Ticaret

   • Ticaret yollarının güvenliği sağlanmak amacıyla kervansaraylar ve hanlar yapılmıştır.
   • İlk defa devlet sigortacılık faaliyetlerine başlanmıştır.
   • Venedik, Ceneviz, Floransa gibi devletlere imtiyaz tanınarak ticareti geliştirme amaçlanmıştır.
   • Sinop, Antalya, Alanya fethedilmiş. Deniz ticareti canlandırılmıştır.
  • Maliye ve Para

   • Anadolu Selçuklularda ilk madeni parayı 1. mesut, gümüş ve altın parayı ise 2. Kılıç Arslan bastırmıştır.
   • Günümüze bulunan en fazla altın sikkesi 1. Alaaddin Keykubat adına olan sikkelerdir.
   • Hazine-i Amire ve Hazine-i Hassa olmak üzere iki hazine bulunmaktaydı.( Hazine-i Hassa hükümdarın şahsi tasarrufundadır)
   • Devletin gelir kaynakları:      

    •  Vergiler
    • Liman gelirleri
    • Gümrük vergileri
    • Maden ve tuzla işletmelerinden alınan vergiler
    • Pazar yerlerinden alınan vergiler
    • Hediyeler
    • Ganimetler
  • Toprak Yönetimi

   • Has Arazi:  Geliri hükümdara ayrılan topraklara denir.
   • İkta Arazi:   Ordu mensuplarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaş karşılığı verilir.
   • Mülk Arazi:   Devlet adamlarına başarılarından dolayı verilir.
   • Vakıf Arazi:   Miri ve mülk arazilerinden gelirleri ilmi veya sosyal kuruluşların masraflarına ayrılan topraklardır.
  • Mimari ve Sanat

   • Türkiye topraklarında en çok Anadolu Selçuklu Devleti eseri vardır.

Not: Aşağıda verilen eserler dışında Anadolu da bulunan tüm eserler Anadolu Selçuklu Devletine aittir.

 • Dilmaçoğulları

  • Bitlis Ulu cami
 • Saltuklular
  • Mama Hatun Türbesi
  • Tepsi Minaresi
  • Üç Kümbetler
  • Kale Cami
 • Mengücekliler
  • Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası
  • Sultan Melik Kümbeti
 • Danişmentliler
  • Kayseri Ulu Cami
  • Çukur Medrese
  • Yağıbasan Medresesi ( Anadolu’nun bilinen en eski medresesi)
 • Artuklular
  • Savanın Medresesi
  • Hatuniye Medresesi
  • Necmeddin Külliyesi
  • Malabadi Köprüsü
  • Hasankeyf Köprüsü
  • Koçhisar Cami
  • Müsreviye Medresesi
  • Hüsamiye Medresesi

KPSS Tarih notları için tıklayınız…